Chọn loại tài khoản của bạn

Start
Micro

Công cụ giao dịch Hoa hồng đối tác IB (pip) Hoa hồng đối tác MIB (pip)
FX Hoa hồng đối tác IB (pip) 10 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 20
Metals Hoa hồng đối tác IB (pip) 10 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 20
Oil Hoa hồng đối tác IB (pip) 10 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 20
Major Indexes Hoa hồng đối tác IB (pip) 10 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 20

Classic

Công cụ giao dịch Hoa hồng đối tác IB (pip) Hoa hồng đối tác MIB (pip)
FX Hoa hồng đối tác IB (pip) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 5
Metals Hoa hồng đối tác IB (pip) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 5
Oil Hoa hồng đối tác IB (pip) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 5
Major Indexes Hoa hồng đối tác IB (pip) 2.5 Hoa hồng đối tác MIB (pip) 5

ECN PRO

Công cụ giao dịch IB Partner commission ($) MIB Partner commission ($)
FX IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5
Metals IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5
Oil IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5
Major Indexes IB Partner commission ($) 2 MIB Partner commission ($) 3.5

Trở thành một IB

Join

Calculate your income

Trading Instrument

Chi phí Điểm

IB commission pips

Hoa hồng của bạn là